SOUTĚŽ o venkovní hru Nachozeno

Pravidla soutěže

Pravidla k soutěži „Soutěž o novou cestovatelskou hru s názvem NACHOZENO!“ 

NACHOZENO, STŘEDA 15. ZÁŘÍ 2021

 

Pravidla k soutěži s názvem

„SOUTĚŽ o cestovatelskou hru s názvem NACHOZENO!“

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla soutěže „SOUTĚŽ o cestovatelskou hru s názvem NACHOZENO!“ na webové stránce facebook.com a instagram.com (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Zadavatelem soutěže je:

Nachozeno.cz (dostupný z www.nachozeno.cz)

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

Nachozeno.cz (dostupný z www.nachozeno.cz)
(Nachozeno s.r.o., IČO: 09481885, se sídlem Zbraslavská 12/11, Praha 5, 159 00)

 

(dále jen „Pořadatel“ či „Pořadatel soutěže“)

 1. Termín a místo konání soutěže:
 2. Soutěž probíhá v termínu od 15. 09. 2021 do 20:00 dne 22. 09. 2021 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím sociálních sítí 

https://www.facebook.com/nachozeno a https://www.instagram.com/nachozeno/

a webové stránky https://www.nachozeno.cz/

(dále jen „soutěžní web“).

 1. Účastníci soutěže:
 2. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s adresou pro doručování na území České a Slovenské republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“), která má po celou dobu trvání soutěže aktivní autentický veřejný profil na webovém portálu facebook.com (dále jen jako „Facebook“) či instagram.com (dále jen jako „Instagram“). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je zadavatel (popř. pořadatel) soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Zadavatel (popř. Pořadatel) je zároveň oprávněn si kdykoliv vyžadovat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit zadavateli (popř. pořadateli) tento písemný souhlas zákonného zástupce.
 3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli i zadavateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považováni osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji může užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

III. Výhra v soutěži a její předání:

 1. V soutěži se hraje o tyto výhry: Venkovní hra Nachozeno v Telči, Venkovní hra Nachozeno v Liberci

Do soutěže jsou vloženy 2 ks výhry pro ČR (na každé platformě (Facebook / Instagram) bude vyhlášen 1 výherce.

Výherce v soutěži získá 1 ks výhry a dle vlastního výběru si může zvolit, kterou venkovní hru chce obdržet jako výhru.

 1. Výhry budou oznámeny výherci na jeho facebookovém či instagramovém účtu v soukromé zprávě nebo v komentářích pod soutěžním příspěvkem. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.
 2. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 2 pracovních dní od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím soukromé zprávy na daný osobní profil, s nimž se účastník do soutěže zapojil. K oznámení dojde také v komentářích pod soutěžním příspěvkem. Soutěžící je povinen na tuto výherní výzvu odpovědět. Odesláním této odpovědi uděluje soutěžící zadavateli také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, věk, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, a to v rozsahu uvedené v čl. V. odst. 1. pravidel. V případě, že výherce tuto svou kompletní odpověď na zprávu nedoručí zadavateli do 4. dne ode dne odeslání výherní zprávy zadavatelem, ztrácí nárok na výhru, a ta propadá ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Součástí informační zprávy mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.
 3. Výhra bude výherci zaslána na adresu poskytnutou účastníkem pomocí Zásilkovny.
 4. Pořadatel ani zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některé z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele či zadavatele, propadá tato výhra zadavateli soutěže.
 5. Pořadatel i zadavatel si vyhrazují právo v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího vyžádat nezbytné doklady (např. Průkaz totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadatele, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití vč. udělení jinému soutěžícímu.
 6. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně jednou autentickým veřejným profilem na sociální síti facebook.com a instagram.com. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn takového soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučit.
 7. Mechanika soutěže a určení výherců:
 1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže:
 1. okomentuje dle instrukcí soutěžní příspěvek na stránce https://www.facebook.com/nachozeno či https://www.instagram.com/nachozeno/formou odpovědi, ve které zodpoví na soutěžní otázku.
 2. bude v době konání soutěže fanouškem stránky https://www.facebook.com/nachozeno či https://www.instagram.com/nachozeno/.

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem úspěšného splnění bodu a. a b. (dále jen „soutěžní registrace“ nebe „registrace“).

 1. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jedním komentářem.

Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat rovněž pouze jednou.

 1. Určení výherců:
 2. V soutěži se uděluje celkem 1 výhra 2 účastníkům (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel).
 3. Výherce v soutěži bude určen následujícím způsobem:

Výhercem ceny „Soutěž o venkovní hru s názvem NACHOZENO“ v soutěži se stane:

1 soutěžící, který splní všechny podmínky soutěže a poté bude náhodně vybrán.

 1. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru.
 2. Ochrana osobních údajů:
 3. Účastí v soutěži uděluje každý soutěžící (příp. jeho zákonný zástupce) pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas je udělován za účelem provádění kontroly dodržování pravidel soutěže.
 4. Soutěžící, kteří se zúčastnili soutěže, udělují svojí účastí v soutěži pořadateli dále souhlas s tím, aby jejich osobní údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku zpracovával také za účelem vyhodnocení soutěže a výběru a kontaktování výherců.
 5. Soutěžící, který bude vybrán jako výherce v soutěži, uděluje svojí účastí v soutěži pořadateli dále souhlas s tím, aby zpracovával vedle jejich osobních údajů uvedených v odst. 1 tohoto článku také adresu a telefonické spojení, a to vše za účelem distribuce výher, jméno, příjmení, adresu a telefonické spojení předal přepravci ke zpracování, a to za účelem distribuce výher, zveřejnil jméno, příjmení a město původu výherce v seznamu výherců soutěže na sociální síti facebook.com
 6. Soutěžící berou účastí v soutěži na vědomí, že všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány na adrese sídla pořadatele, všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány na období 1 roku od skončení hlasování, jim náleží práva dle ustanovení § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.
 7. Výherce obdrží cenu (Hru Nachozeno v Telči či Hru Nachozeno v Liberci) nejpozději do 15.10.2021.

VII. Závěrečná ustanovení:

 1. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změně v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům.
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejména v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 3. Výměna výher či vyplacení peněžitých plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétního výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího oznámení zadavateli soutěže.
 4. Pořadatel soutěže ani její zadavatel nejsou odpovědni za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpěl svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
 5. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě pochybností zadavatele či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.
 6. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele soutěže, si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (popř. pořadatel se souhlasem zadavatele soutěže).
 8. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.
 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 10. Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k sociálním sítím Facebook a Instagram. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace zadavateli a pořadateli soutěže a nikoliv sociální sítím Facebook a Instagram.
 11. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook a Instagram, resp. že portál Facebook a Instagram je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozen.